Veiligheid en leefstijl studenten Hogeschool Rotterdam

Veiligheid en leefstijl studenten Hogeschool Rotterdam

Beoordelen en een inschatting maken van de aanpak die nodig is bij studenten met problemen rond veiligheid of leefstijl? Deze ondersteuningsvraag legde Hogeschool Rotterdam voor aan M&O-groep.

Hogeschool Rotterdam heeft als eerste in ons land het initiatief genomen deze problematiek te agenderen binnen de eigen organisatie. Hiermee komt ze tegemoet aan de wens van het ministerie van V&J/NCTV voor het inrichten van een route of structuur voor signalering, inschatting en aanpak van veiligheidsrisico’s.

Aan de hand van een hogeschool-brede dilemmasessie is door ons in beeld gebracht welk type problemen zich voordoen en de omvang en frequentie hiervan. Aansluitend is vastgesteld welk instituut / studierichting van de hogeschool de hoogste urgentie kende.

Deze sessie maakte duidelijk dat er behoefte was aan een brede aanpak voor het kanaliseren van de signalering van problematieken van studenten rond veiligheid en leefstijl, inclusief de aanpak van deze problemen. Onderliggend doel was ook het terugdringen van studie-uitval. Dit is als volgt geformuleerd:

“Er is consensus over de noodzakelijkheid van meer structuur en regie in de wijze waarop signalen over veiligheids- en leefstijlvragen bij studenten worden gedeeld en aangepakt. Men wil nadrukkelijk dat signaleerders er niet alleen voor staan, maar bij collega’s en experts ondersteuning kunnen vinden. Daardoor kunnen zij zich primair blijven richten op hun onderwijs gerelateerde taken en wordt tegelijkertijd bijgedragen aan een veilig schoolklimaat en betere voorwaarden voor een positieve studieloopbaan. Dit vraagt om betrokkenheid en inzet op alle niveaus; van de docent in de groep tot en met het CvB, ieder in zijn eigen rol.”

Veranderingen in verantwoordelijkheden en in studentenpopulatie

De geformuleerde ambities passen nadrukkelijk in een bredere maatschappelijke context en veranderende beelden over de rol van het (hoger) onderwijs. Vanuit ARBO-wetgeving en landelijke campagnes rond de Veilige Publieke Taak staat de verantwoordelijkheid van werkgevers voor de veiligheid van haar personeel (en in het onderwijs daarmee meteen ook haar studenten) de laatste jaren sterk in de aandacht. Daarnaast ziet Hogeschool Rotterdam haar studentenpopulatie de laatste jaren sterk veranderen in een pluriforme doelgroep met een grote diversiteit en vele verschillende culturele waarden. Dat stelt docenten en ander personeel voor ingewikkelde handelingsvragen op het gebied van gedrag en omgangsvormen. De complexiteit van de problematiek bij individuele studenten wordt groter. Ook het terugdringen van studie-uitval in het hoger onderwijs krijgt steeds meer prioriteit en is opgenomen in de Kwaliteitsagenda van de HBO-raad.

Mijlpalen en interventies in dit traject

  • De ‘dilemmasessie’ met sleutelfiguren uit de gehele organisatie waarin iedereen vanuit zijn eigen rol aangaf wat de belangrijkste vraagstukken zijn voor de eigen dagelijkse praktijk
  • Interviews met sleutelfiguren van het instituut waar de pilot plaatsvond. Hierdoor ontstond de eerste doorkijk naar de verbindingspunten om de organisatie en de mensen te versterken in het signaleren, beoordelen en oplossen van problemen.
  • Het proef-casusoverleg. Dit is een multidisciplinair overleg met deskundigen waarin de deelnemers overleg voerden over hun eigen casuïstiek. Hiermee is de meerwaarde van een multidisciplinaire aanpak ervaren.

Geboekte resultaten

  • Een breed gedragen besef dat omgaan met veiligheid en leefstijl óók voor het hoger onderwijs er toe doet.
  • Multi-disciplinair-overleg wordt inmiddels voor álle instituten binnen de HR gebruikt om meervoudige problematiek van studenten met problemen rond veiligheid en leefstijl te bespreken.
  • Bijdrage aan terugdringen van studie-uitval van studenten.
  • Betere verbindingen en afstemming tussen de verschillende onderdelen in de organisatie die een rol hebben in de begeleiding van studenten met problemen rond veiligheid en leefstijl.

Aan de hand van observaties hebben we ontwikkelpunten ingebracht en zijn de verschillende units aan de slag gegaan om de eigenaarschap van leerlingen te vergroten. In dit traject is sterk ingezet op ‘samen van en met elkaar leren’: samen besluiten nemen over wat anders kan en moet en samen verantwoordelijkheid nemen.

Kris Verbeeck, de bij dit traject betrokken adviseur: “Mensen zijn in dit traject in hun kracht gezet. Zo is een leerkracht heel goed in rekenen. Die is in positie gebracht om de rekenomgeving in te richten samen met een andere collega. Veranderen betekent oog te hebben voor de geluiden van critici en twijfelaars. Het gaat erom eerst goed na te denken, bezwaren te kunnen uiten, te kijken hoe die bezwaren opgelost kunnen worden. Regelmatig zijn er nu overleggen over de punten waar het team tegenaan loopt. De leerkrachten leren al doende dat ze goed moeten kijken naar kinderen en op basis daarvan aanpassingen maken. En vooral dat ze samen verantwoordelijk zijn voor alle kinderen.”