Veiligheidsaudit Albeda College

Of het beleid met alle bijbehorende voorzieningen en handreikingen die we daarbij hebben voldoende ‘geland’ is op alle locaties? Deze vraag legde het Albeda College in Rotterdam voor aan M&O-groep.

Belangrijke deelvragen waren:

 • Hoe krijgen we in beeld of het algemeen beleid ook op individuele locaties tot stand komt?
 • Hoe kunnen we de verbinding tussen onderwijs en ondersteunende afdelingen versterken?
 • Hoe kunnen wij onze facilitaire rol verder verbeteren/balans houden tussen staf en lijn?
 • Vragen bepaalde locaties van het Albeda College om extra aandacht of aanpassing?

De volgende stappen zijn in het traject gezet:

 • Opzetten auditkader dat zowel op inhoud als organisatie van veiligheid ingaat
 • Vaststellen van auditprogramma en gespreksleidraden
 • Uitvoeren audits: ‘de locatie onder de loep’
 • Rapportage van audits en terugkoppeling

Het doel was om scherp in beeld te krijgen of het centrale beleid, inclusief de voorzieningen en handreikingen die daarbij beschikbaar zijn, op individuele locaties echt geïmplementeerd en geborgd is. Zijn de documenten op orde? Beschikt het personeel over handelingsvaardigheid? Zijn ‘namen en rugnummers’ van specifieke functionarissen bekend? Wordt goed en constructief samengewerkt tussen locaties en externe partners. Niet alleen in het afhandelen van incidenten, maar juist ook vanuit de optiek van vroeg signalering en gezamenlijk oplossen. De rapportage is volgens een vast stramien uitgebracht, zodat vergelijkingen tussen locaties mogelijk werden.

Geboekte resultaten

 • Mensen zijn in positie gebracht binnen hun eigen organisatie; locaties zijn nog nadrukkelijker de reikwijdte van veiligheid en het belang van samenwerking gaan onderkennen.
 • Het management heeft scherp in beeld gekregen welke locaties extra aandacht vragen en welke aspecten verbetering behoeven.
 • Op het niveau van het CvB is veiligheid nog sterker gepositioneerd als aandachtsgebied.
 • Sterke verbindingen zijn aangebracht tussen fysieke en sociale veiligheid, maar ook tussen onderwijs en ondersteunende afdelingen.