Certificering veilige vo-scholen regio Maastricht-Heuvelland

‘We hebben een convenant veiligheid in en om de school, de doelen die gesteld zijn in dit convenant willen we omzetten naar daadwerkelijke acties die ten goede komen aan de veiligheid in en om de school.’ Dit is kortweg de ambitie van de ‘convenantgroep veiligheid in en om de school Maastricht-Heuvelland’. M&O-groep is ingeschakeld bij de ondersteuning hiervan.

In onze aanpak is gestart met het gezamenlijk invullen wat veiligheid in en om de school is en hoe je dat voor elkaar krijgt. Partners (scholen, gemeenten, maatschappelijke organisaties) komen zodoende tot een scherp beeld van de basiskwaliteit die van iedere school/locatie man worden verwacht. Pluspunt van deze benadering is een breed draagvlak en het ontwikkelen van netwerken om verder handen en voeten te kunnen geven aan veiligheid in en om de school. Nadat samen het wat en hoe is vastgesteld, zijn individuele locaties/scholen getaxeerd: waar staan ze wat betreft de organisatie van veiligheid in en om de school en wat moet er nog gebeuren? Aan de hand van deze taxatie is per locatie een individueel maatwerktraject opgesteld zodat de school kan toewerken naar de gewenste basiskwaliteit. In de ondersteuning die volgt staan drie onderdelen centraal: de documenten, de interne communicatie, de externe communicatie en samenwerking. Afhankelijk van de taxatie, omvat een ondersteuningstraject een periode van 6 tot 12 maanden.

Certificaat ‘veilige school’

Als de school van mening is dat zij aan de basiskwaliteit voldoet, wordt dit door middel van een externe audit onderzocht. Wanneer de audit tot een positief oordeel leidt, dan verkrijgt de school het certificaat ´veilige school´. Hiermee toont de school aan dat zij de organisatie rond veiligheid in en om de school op orde heeft en voortdurend aandacht heeft voor de aspecten die daar bij komen kijken. Het doel van dit regionale programma is dat álle scholen in de regio Maastricht-Heuvelland de organisatie en communicatie van veiligheid in en om de school op het basisniveau krijgen. Concreet betekent dit dat niet alleen de documenten op orde zijn, maar juist ook de handelingsvaardigheid van personeel toeneemt. ‘Namen en rugnummers’ van specifieke functionarissen zijn in beeld en tussen de partners vindt constructieve samenwerking plaats. Niet alleen in het afhandelen van incidenten, maar juist ook vanuit de optiek van vroeg signalering (preventief) en in gezamenlijkheid oplossingen creëren.

Certificering-veilige-school

Kritische succesfactoren in dit traject

  • Sterke en betrokken beleidsmedewerkers van gemeenten en schoolbesturen die de convenantgroep aanjagen
  • Het creëren van afsprakenkaders die op alle lagen en in alle organisaties relevantie hebben: bestuurlijk, beleidsmatig en uitvoerend en dan zowel voor onderwijs, gemeenten als andere maatschappelijke partners. Hierdoor is er voortdurend een check-and-balance in het uitvoeren en nakomen van afspraken.

Gerealiseerde resultaten

  • Mensen zijn in positie gebracht binnen hun eigen organisatie; CvB’s zijn de reikwijdte van veiligheid in en om de school gaan onderkennen.
  • Docenten en teamleiders zijn handelingsvaardig. Veiligheid in en om de school is veel nadrukkelijker een ‘werkwoord’ geworden.
  • Het klimaat in school wordt als veiliger ervaren; er is meer rust en structuur.