Home / Veiligheid in het onderwijs

Veiligheid in het onderwijs

Een veilige plek is een voorwaarde om optimaal te kunnen leren en werken. Iedere school en onderwijsinstelling werkt daarom aan het bevorderen van de veiligheid voor haar leerlingen, studenten en medewerkers. De school kan dit niet alleen. Lokale en regionale partners zijn nodig voor een structurele aanpak: gemeenten, politie, bureau Halt en GGD.

Veiligheid is een begrip met veel dimensies. Vraagstukken kunnen liggen op het terrein van agressie, pesten, radicalisering, maar ook te maken hebben met social media en beveiliging van gebouwen. Vanwege de diversiteit aan onderwerpen is vaak niet duidelijk waar de risico’s liggen, wat wel en niet is vastgelegd, wat de wet voorschrijft en wie waarvoor verantwoordelijk is.

Thuis in alle onderwijssectoren

M&O-groep ondersteunt u op basis van kennis, ervaring én passie bij zowel de aanpak van concrete problemen als het ontwikkelen en implementeren van een integraal veiligheidsbeleid. We hebben een uitstekende staat van dienst op dit terrein en expertise rond vraagstukken van fysieke en sociale veiligheid. We weten wat nodig is om te komen tot preventieve en curatieve acties.

M&O-groep verbindt inhoud en partijen om gezamenlijk te komen tot één aanpak. We werken samen met gemeenten en opdrachtgevers in het

met als resultaat een integrale en systematische aanpak van veiligheid in en om de school. Elk traject is uniek, kent haar specifieke eigenschappen en randvoorwaarden en vraagt om een aanpak op maat. Onze expertise en dienstverlening in vogelvlucht.

  • Van visie tot implementatie

Is binnen uw organisatie veiligheid een specifiek aandachtspunt? De vraag is waar te beginnen en hoe te zorgen dat het onderwerp gaat leven en blijft leven. In de waan van alledag verslapt de aandacht snel. M&O-groep ziet veiligheid als een essentieel onderdeel van het pedagogisch-didactisch klimaat, een voorwaarde voor goed onderwijs en een onderwerp dat structureel om aandacht vraagt. Wij helpen u graag met het ontwikkelen van een structurele en integrale visie op veiligheid en de implementatie daarvan binnen uw organisatie. We helpen bij acties om op alle niveaus mensen meer bewust te maken van de noodzaak om aandacht te hebben voor het thema en het opbouwen van draagvlak voor het samen werken aan veiligheid. Bijvoorbeeld door het organiseren van een dilemmasessie, door de organisatie van een startconferentie binnen de instelling of in regionaal verband. Of door advies te geven bij de planmatige ontwikkeling van veiligheidsbeleid.

  • Instrumenten en interventies

Hoe vertaal je aandacht voor veiligheid in activiteiten en beleid? M&O-groep biedt ondersteuning en beschikt over instrumenten die helpen om de omslag te maken van intentie naar actie. Dat begint met een inventarisatie van de actuele stand van zaken rond het vraagstuk. Daarbij betrekken we alle aspecten van veiligheid, die uw instelling van belang acht. Dat levert uitkomsten op die concrete handvatten bieden voor een plan van aanpak en verbeteracties. M&O-groep heeft instrumenten voor zelf-auditing en risicotaxatie. Vaak opereren we met de ‘blik van de objectieve buitenstaander’. Die objectiviteit kan van groot belang zijn om een realistisch beeld te schetsen van veiligheid en veiligheidsrisico’s.

  • Samenhang aanbrengen

Het thema veiligheid agenderen en acties ontwikkelen is één ding. Maar hoe voorkomt u versnippering en een ‘hit and run’ aanpak? Samenhang aanbrengen is steeds meer noodzaak. Zeker nu de wetgever in toenemende mate bemoeienis toont met het thema pesten en veiligheid. Hoe gaat u de wettelijke verplichtingen vertalen in beleid en onderwijspraktijk, zodat er een samenhangende aanpak ontstaat die bijdraagt aan de kwaliteit van onderwijs? Hoe zorgt u ervoor dat de wenselijke samenhang tussen veiligheid en zorgstructuur optimaal gerealiseerd wordt? M&O-groep biedt ondersteuning bij de ontwikkeling van een planmatige aanpak die richting geeft aan daadkracht, bijdraagt aan de kwaliteit van onderwijs, samenhangt met zorgbeleid en structurele aandacht voor veiligheid bevordert.

  • Veiligheid borgen

Bij borging gaat het er vooral om wat iedere persoon binnen de instelling doet als het gaat om veiligheid. Veiligheid is pas geborgd als het ‘leeft’ in de organisatie en verankerd is in gedrag en handelen. M&O-groep beschikt over instrumenten om borging en uitvoeringsplanning van veiligheid op alle gewenste aspecten te realiseren.

  • Verbindingen met partners

Veiligheid binnen het onderwijs kan vaak alleen gerealiseerd worden met steun van buiten. M&O-groep ziet de samenwerking met politie en partners in de zorg als een onlosmakelijk onderdeel van goed veiligheidsbeleid. We hebben veel ervaring met het opzetten en ontwikkelen van regionale afspraken. Dit zowel met betrekking tot de uitvoering als beleid. We hebben kennis van ‘wat werkt?’ en ‘waar u scherp op moet zijn?’ U kunt onze expertise inzetten bij het ontwikkelen van afsprakenkaders, regionaal afstemmingsoverleg en overleg met lokale overheden en politie en justitie.

Deel deze pagina

Cases
Veiligheidsaudit Albeda College

Kunnen we achterhalen of het beleid met alle bijbehorende voorzieningen en handreikingen die we daarbij hebben voldoende ‘geland’ is op alle locaties? Deze vraag legde het Albeda College in Rotterdam ...

Veiligheid en leefstijl studenten Hogeschool Rotterdam

Hoe kunnen we beter signaleren, beoordelen en een inschatting maken van de aanpak die nodig is bij studenten met problemen rond veiligheid of leefstijl? Deze ondersteuningsvraag legde Hogeschool Rotterdam voor ...

Meer cases