Home / Veiligheid in het onderwijs

Veiligheid in het onderwijs

Een veilige plek is een voorwaarde om optimaal te kunnen leren en werken.

Iedere school en onderwijsinstelling werkt daarom aan het bevorderen van de veiligheid voor haar leerlingen, studenten en medewerkers. De school kan dit niet alleen. Lokale en regionale partners zijn nodig voor een structurele aanpak: gemeenten, politie, bureau Halt en GGD.

Veiligheid is een begrip met veel dimensies. Vraagstukken kunnen liggen op het terrein van agressie, pesten, radicalisering, maar ook te maken hebben met social media en beveiliging van gebouwen. Vanwege de diversiteit aan onderwerpen is vaak niet duidelijk waar de risico’s liggen, wat wel en niet is vastgelegd, wat de wet voorschrijft en wie waarvoor verantwoordelijk is.

Thuis in alle onderwijssectoren

M&O-groep ondersteunt u bij zowel de aanpak van concrete problemen als het ontwikkelen en implementeren van een integraal veiligheidsbeleid. We hebben een uitstekende staat van dienst op dit terrein en expertise rond vraagstukken van fysieke en sociale veiligheid.

M&O-groep verbindt inhoud en partijen om gezamenlijk te komen tot één aanpak. We werken samen met gemeenten en opdrachtgevers in het

met als resultaat een integrale en systematische aanpak van veiligheid in en om de school. Elk traject is uniek, kent haar specifieke eigenschappen en randvoorwaarden en vraagt om een aanpak op maat. Onze expertise en dienstverlening in vogelvlucht.

Van visie tot implementatie

Is binnen uw organisatie veiligheid een specifiek aandachtspunt? M&O-groep ziet veiligheid als een essentieel onderdeel van het pedagogisch-didactisch klimaat, een voorwaarde voor goed onderwijs en een onderwerp dat structureel om aandacht vraagt. M&O groep kan u ondersteunen bij alle facetten die nodig zijn voor een veilige leeromgeving.

Instrumenten en interventies

Hoe vertaal je aandacht voor veiligheid in activiteiten en beleid? M&O-groep biedt ondersteuning en beschikt over instrumenten die helpen om de omslag te maken van intentie naar actie.  M&O-groep heeft instrumenten voor zelf-auditing en risicotaxatie. Vaak opereren we met de ‘blik van de objectieve buitenstaander’. Die objectiviteit kan van groot belang zijn om een realistisch beeld te schetsen van veiligheid en veiligheidsrisico’s.

Samenhang aanbrengen

Het thema veiligheid agenderen en acties ontwikkelen is één ding. Maar hoe voorkomt u versnippering en een ‘hit and run’ aanpak? Samenhang aanbrengen is steeds meer noodzaak. Zeker nu de wetgever in toenemende mate bemoeienis toont met het thema pesten en veiligheid. Hoe gaat u de wettelijke verplichtingen vertalen in beleid en onderwijspraktijk, zodat er een aanpak ontstaat die bijdraagt aan de kwaliteit van onderwijs? Hoe zorgt u ervoor dat de wenselijke samenhang tussen veiligheid en zorgstructuur optimaal gerealiseerd wordt? M&O-groep kan u hierbij helpen.

Veiligheid borgen

Bij borging gaat het er vooral om wat iedere persoon binnen de instelling doet als het gaat om veiligheid. Veiligheid is pas geborgd als het ‘leeft’ in de organisatie en verankerd is in gedrag en handelen.

Verbindingen met partners

Veiligheid binnen het onderwijs kan vaak alleen gerealiseerd worden met steun van buiten. M&O-groep ziet de samenwerking met politie en partners in de zorg als een onlosmakelijk onderdeel van goed veiligheidsbeleid.

Is uw organisatie veilig? Neem voor vragen vrijblijvend contact met ons op!