(Integrale) Kindcentra

Het creëren van optimale ontwikkelingskansen voor álle kinderen van 0 tot 12 jaar. Dat is de rode draad bij het tot stand komen van (integrale) kindcentra. Er komen steeds meer verbindingen tot stand tussen basisscholen, peuterspeelzalen en dagopvang. Dit vanuit één pedagogisch klimaat en met verbinding tussen binnen- en buitenschools spelen en leren.

De toekomst begint vandaag

M&O-groep heeft brede en diepgaande pedagogische, organisatorische kennis, kennis van inrichting van uitdagende leeromgevingen ontwikkelingen en heel belangrijk: We spreken de ‘taal’ van de verschillende werelden.

Het ontwikkelen van een (I)KC is altijd maatwerk. We sluiten daarom aan bij de context en uitgangssituatie van opdrachtgever en leggen ook verbindingen naar de gemeentelijke beleidsagenda. In steeds meer gemeenten worden integrale kindcentra dé norm. Mede ook vanwege de functie die ze vervullen in de sociale cohesie van de wijk.

In onze praktijk zien we twee vraagstellingen domineren.

  1. Hoe versterken we de samenwerking rondom één doorgaande pedagogische lijn?
  2. Hoe realiseren we één integraal kindcentrum met een centrale regie?

De ambitie is tot één organisatie te komen waarin kinderopvang, peuterspeelzalen en onderwijs opgaan in een nieuwe rechtspersoon. Eén organisatie voor ontwikkeling en educatie van kinderen van 0 tot 12 jaar met centrale regie en één aanspreekpunt. Er is sprake van één pedagogische visie en doorgaande ontwikkelingslijnen. Er wordt gewerkt vanuit de uitgangspunten van Kindcentra2020. Meer hierover is te vinden op de site voor http://www.kindcentra2020.nl/

Veel achtergrondinformatie en tips zijn te vinden bij Pact voor Kindcentra, zie Home – PACT voor Kindcentra.

Onze werkwijze

  • We werken integraal en verbinden alle betrokkenen in de transformatie, van bestuur tot ouders. Dit zorgt voor draagvlak en commitment.
  • We verbinden inhoud met proces. We investeren in een zorgvuldige voorbereiding en afstemming met alle partijen.
  • We nemen een zogeheten ‘IKC foto ‘ waarbij we kennis maken met alle medewerkers op de werkvloer zodat we een concreet beeld hebben van de startsituatie van het (I)KC
  • Samen bepalen we een pedagogische visie vanuit de behoeften van de kinderen. De best mogelijke begeleiding van de kinderen is medebepalend voor de rol van de volwassenen.

Bent u klaar voor de toekomst? Wij helpen u graag bij de ontwikkeling van het (I)KC.

M&O Groep heeft afgelopen december de veiligheidsaudits op twee Zadkine-locatie aan de Sportlaan in Spijkenisse...